اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد بایبوردی

خاکشناسی - تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی- استادیار پژوهش

a.baybordiatareo.ir

سردبیر

علیرضا توسلی

خاکشناسی- بیولوژی و خاکشناسی خاک عضو هیئت علمی، استادیار پژوهشی و معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

ar.tavasoleeatareeo.ac.ir

مدیر داخلی

محمدرضا نجیب زاده

مرتعداری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی مرتبه علمی: مربی پژوهشی

m.najibzadehatareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اشرف جعفری

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مرتبه علمی: استاد

aajafariatrifr-ac.ir

حسن قلیچ نیا عمرانی

علوم مرتع عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران مرتبه علمی: دانشیار

ms_ghelichhatyahoo.com

ابوالفضل ناصری

علوم آبیاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی مرتبه علمی: دانشیار

abnaseriatareeo.ac.ir

جواد معتمدی

مرتعداری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مرتبه علمی: دانشیار

motamedi.torkanatgmail.com

علیرضا تاری نژاد

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرتبه علمی: دانشیار

tarinejadatyahoo.com

حسین جانمحمدی

تغذیه طیور عضو هیات علمی دانشگاه تبریز مرتبه علمی: استاد

janmohammadiattabrizu.ac.ir

خشنود علیزاده دیزج

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور مرتبه علمی: استاد

k.alizadehatareeo.ac.ir

جواد قاسمی

ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرتبه علمی: استادیار

ja.ghasemiatareeo.ac.ir

علی مقدم

زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر مرتبه علمی: استادیار

moghaddam_aliatyahoo.com

علی مصطفی تهرانی

تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مرتبه علمی: استادیار

atehrani7matgmail.com

محمد محمدی پور

بیماری شناسی گیاهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مرتبه علمی: مربی پژوهشی

mohammadipouratgmail.com