تماس با ما

آدرس دبیرخانه مجله: استان آذربایجان شرقی، تبریز، 2 کیلومتر بعداز پلیس راه تبریز- آذرشهر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

تلفن: 32443916 - 041 

پست الکترونیک: fafj@areeo.ac.ir