اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد بایبوردی

خاکشناسی - تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی- استادیار پژوهش

a.baybordiareo.ir

سردبیر

حسن منیری فر

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیئت علمی، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

h.monirifarareeo.ac.ir

مدیر داخلی

محمدرضا نجیب زاده

مرتعداری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
مرتبه علمی: مربی پژوهشی

m.najibzadehareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اشرف جعفری

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرتبه علمی: استاد

aajafaririfr-ac.ir

حسین جانمحمدی

تغذیه طیور عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مرتبه علمی: استاد

janmohammaditabrizu.ac.ir

خشنود علیزاده دیزج

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور
مرتبه علمی: استاد

k.alizadehareeo.ac.ir

علیرضا توسلی

خاکشناسی - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مرتبه علمی: استادیار

ar.tavasoleeareeo.ac.ir

ابوالفضل ناصری

علوم آبیاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مرتبه علمی: دانشیار

abnaseriareeo.ac.ir

حسن قلیچ نیا عمرانی

علوم مرتع عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
مرتبه علمی: دانشیار

ms_ghelichhyahoo.com

جواد معتمدی

مرتعداری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرتبه علمی: دانشیار

motamedi.torkangmail.com

علیرضا تاری نژاد

اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مرتبه علمی: دانشیار

tarinejadyahoo.com

جواد قاسمی

ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار

ja.ghasemiareeo.ac.ir

علی مقدم

زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر
مرتبه علمی: استادیار

moghaddam_aliyahoo.com

علی مصطفی تهرانی

تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مرتبه علمی: استادیار

atehrani7mgmail.com

محمد محمدی پور

بیماری شناسی گیاهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مرتبه علمی: مربی پژوهشی

mohammadipourgmail.com