اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله ترویجی علوفه و خوراک دام جهت انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی به عنوان مجله ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی خود را ملزم به رعایت ارزشهای اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان لازم‌الاجرا می‌باشد:

 

1)  اصول اخلاقی هیأت مدیره

 •  نگرش یکسان اعضاء هیأت تحریریه در ارزشیابی مقالات دریافتی تنها براساس کیفیت علمی و ترویجی بدون در نظر گرفتن نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها (بررسی دقیق و غیرجانبدارانه مقالات).
 •  التزام سردبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده.
 • همفکری سردبیر با دبیران تخصصی برای تعیین داوران هر مقاله و استفاده از داوران متخصص و متعهد کشور با توجه به موضوع مقاله از بین کلیه محققان کشور
 • بررسی دقیق و احراز نوآوری و هم خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیأت تحریریه
 • التزام هیأت تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار
 • عدم پذیرش حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان پس از پذیرش نهایی
 • صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری براساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

2)  اصول اخلاقی داوران

 • عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور 
 • ارزیابی دقیق و بی طرفانه مقاله
 • اعلام پذیرش داوری یا رد داوری به هر دلیل در کوتاهترین زمان ممکن (اسرع وقت)
 • التزام به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله ارسال شده برای داوری
 • رعایت زمان تعیین شده برای داوری و ارسال نظرات صحیح و شفاف پیشنهادی داور در مدت زمان تعیین شده.

 3)     اصول اخلاقی نویسندگان

 • رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله
 • عدم ارسال همزمان مقاله به 2 یا چند مجله و اجتناب از ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات و تکمیل فرم مربوطه به این موضوع و ارسال آن به مجله
 • اعلام رضایت و توافق نویسندگان همکار در زمان ارسال مقاله به مجله
 • استناد صحیح به تمام منابعی که از آنها در مقاله استفاده شده است.
 • سپاسگزاری از حامیان پژوهش انجام شده در انتهای مقاله
 • رعایت ذکر و ترتیب نام نویسندگان براساس افراد مشارکت کننده در اجرای پژوهش توسط نویسنده مسئول