دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-84 
2. برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک (گوسفند و بز) در دوران خشکسالی در استان لرستان

صفحه 4-10

بهروز یاراحمدی؛ صادق اسداللهی؛ محسن محمدی ساعی؛ نصرت اله محتشمی پور


7. مقایسه میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه در مزارع یونجه چهار استان‌ مختلف کشور

صفحه 54-63

حسین لطفعلی زاده؛ روح اله احمدی؛ عارف معروف؛ مهدی ناصری؛ علیرضا پورحاجی؛ جهانبخش سوری


8. فراز، رقم مناسب جو جهت کشت درمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیم کشوربرای مصرف علوفه

صفحه 64-75

بهروز واعظی؛ اصغر مهربان؛ رحمت الله محمدی؛ طهماسب حسینپور؛ محبوبه دری؛ ثریا قاسمی؛ مظفر روستایی؛ فرهاد اهک پز؛ عباس خانیزاد؛ امین نامداری؛ معصومه خیرگو؛ رحیم هوشیار؛ رضا اقنوم؛ صفر صفوی؛ فرشید محمودی